Vedtægter

§1

Klubbens navn er Hornslet Løb & MTB. Tidligere Outdoor Sportsklub Hornslet, stiftet 7.11.1983 under navnet Hornslet Surf- og skiklub. Klubbens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§2

Klubbens formål er: at udbrede interessen for løb, MTB, skisport og andre udendørs aktiviteter i Hornslet og omegn. At skabe de bedste rammer for at dyrke disse sportsgrene ved at tilvejebringe de nødvendige faciliteter. Dette skal ske ved at arrangere træning, ture, rejser, og konkurrencer, samt ved at repræsentere sportsgrenene over for offentligheden.

§3

Klubben søger medlemskab af relevante lands og specialforbund, når klubben opfylder betingelserne for medlemskab af disse. Klubben er underkastet disse forbunds love og regler.

§4 Klubben er åben for alle og har følgende kontingent kategorier.

Enkelt medlemskab opdelt på:

 •   seniorer over 25 år

 •   juniorer under 25 år husstands medlemskab omfatter op til 2 seniorer samt evt. juniorer, herunder ”dele børn”.

  passivt medlemskab giver kun ret til at deltage i klubbens træningsture. Som passivt medlem har man ikke stemmeret til generalforsamlingen, og man er ikke medlem af lands- og specialforbund.

  Kontingentet opkræves med mindst 14 dages varsel før 1. september. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. Er kontingentet ikke betalt inden den ordinære generalforsamling, slettes medlemskabet automatisk.

Alle medlemmer, der ved regnskabsårets begyndelse er 70 år, og med mindst 10 års medlems ancinitet bliver kontingentfrie.

§5

Bestyrelsen kan suspendere eller udelukke et medlem, der har overtrådt klubbens vedtægter og bestemmelser, eller har skadet klubbens omdømme, dog først efter at vedkommende har haft lejlighed for at fremføre sit forsvar. Det ekskluderede medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion – dog med undtagelse af udelukkelse pga kontingentrestance – prøvet på den førstkommende generalforsamling. Et medlem , der er ekskluderet ved en generalforsamling, kan kun optages igen ved en ny generalforsamling.

§6 Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer:

· 5 bestyrelsesmedlemmer · 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, skiftevis med 3 medlemmer det ene år og 2 det næste år.

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1 kasserer samt 3 almene bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde inden 4 uger.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme gældende. Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer klubben i alle forhold og de på lovlig måde vedtagne beslutninger.

§7

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov, dog mindst 4 gange om året, eller hvis 1 fra bestyrelsen ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne, i sager der ikke tåler udsættelse, men sagen skal i så fald fremføres for bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

§8 Kassereren fører klubbens regnskab og aflægger dette på den årlige generalforsamling.

Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskab og likvider forevist.

Bestyrelsen udpeger en person som er ansvarlig for kontingentopkrævning og medlemsregistrering.

§9

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ethvert aktivt medlem har stemmeret ved personligt fremmøde.

§10 Generalforsamlingen indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 20 dages varsel.

§11

Ordinær generalforsamling afholdes i Hornslet hvert år inden den 1. oktober med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 5. Planer for det kommende år.

 6. Behandling af indkomne forslag.

 7. Fastsættelse af kontingent.

 8. Valg af formand.

7a. Valg af kasserer.

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 2. Valg af bestyrelsessuppleanter.

 3. Valg af revisor.

 4. Valg af revisorsuppleant.

 5. Eventuelt.

Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, som kun kan vedtages på en generalforsamling, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Hvis blot 1 medlem kræver det, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt.

§12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom over for bestyrelsen.

§13

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før. For den ekstraordinære generalforsamlings vedkommende skriftligt 4 dage efter indvarslingen er udsendt.

§14

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Eventuelle aktiver ved klubbens ophør tilfalder - efter generalforsamlingens beslutning - et almennyttigt og kulturelt formål for børn og unge i Hornslet og omegn.

Vedtægterne er revideret på generalforsamling den 22 september 2021.